By Drömfararen

Här kan du hitta mer information om annat jag som jag gjort. Tänk på upphovsrätten och hänvisa till källor.

(https://dromfararen.com/upphovsratt-copyright/)

Hälsa och Folkbildning – Bok 4

Sammanfattning från en del av mitt bidrag till boken Hälsa och folkbildning, fjärde boken (Notis förlag, ISBN9789187675313)

Vårt samhälle behöver något mer än den traditionella sjukvården. Vi behöver ta reda på mer om hur vi ska må bättre och vara mer kritiska till den information som vi får. Hur kan vi utvecklas om vi väljer att förneka något, för att vi själva inte kan se bortom vår egen information? Utveckling kräver ett öppet sinne för det vi inte ser och kan likaväl ske utifrån goda erfarenheter av vad som fungerar.

Information om läkemedels biverkningar mörkas eller förminskas, vilket bl.a. har lett till läkemedelsskador. Föräldrar ges inte saklig information och skuldbeläggs om de vägrar vaccinationsprogrammet. Eldsjälar inom alternativmedicinen hotas, hånas eller hindras att framföra sina viktiga kunskaper. Underlag för alternativmedicinens effektivitet har förstörts eller försvunnit genom oförklarliga omständigheter. Min uppfattning är att vi som medborgare behöver ta ett större aktivt, eget ansvar för att inte spela dessa makter i händerna.

Vi behöver ta ett mer aktivt, eget ansvar för en god hälsa. Min uppfattning är att energimedicinen kan ge värdefull kunskap till detta område.

Bild/Image: Notis förlag

From my contribution to “Health and Education”, book 4 (Notis publisher, ISBN9789187675313)

Our society needs something more than traditional healthcare. We need to learn more about how we can improve our health and become more critical of the information we receive. How can we evolve if we choose to deny something, because we cannot see beyond our own information? Development requires an open mind for what we do not see. It can also be based on good experiences of what actually works for people.

Information about the side effects of drugs is darkened or reduced, amongst all causing more or less drug damage within the population. Parents are not given factual medical information and are blamed if they refuse the vaccination program. People within alternative medicine are threatened, mocked or prevented from imparting their important knowledge. Results of the effectiveness of alternative medicine has been destroyed or disappeared due to unexplained circumstances. My view is that we as citizens need to take a greater active, personal responsibility for not playing these powers in our hands.

We need to take a more active, personal responsibility to obtain good health. My view is that energy medicine can provide valuable knowledge.