Vetenskap / science

Energimedicin och vetenskap – går det ihop?

Bildkälla/Image source: Hal Gatewood

Visste du att energimedicinen är en gammal kunskap som kan gå väl hand i hand med vetenskapen? Energimedicin är ett kunskapsfält som försöker förklara hur energier påverkar vår kropp och vår omvärld. Här ingår bland annat uråldriga kunskaper som finns i fälten shamanism och andra traditioner t.ex. örtmedicin men även homeopati, akupunktur, zonterapi, massage, näringsmedicin etc. Det handlar om att allt består av energi; vår fysiska kropp består inte bara av fysisk materia och kemiska molekyler utan även av vår ljuskropp, ett elektromagnetiskt fält som samverkar i synergi med en värld som är osynlig för vårt öga. Det samverkar med andra energifält (människa, materia), fysiska och kemiska molekyler, ja hela universum. Inom fysiken/kvantfysiken har kunskap funnits i drygt 100 år om att celler kommunicerar inte bara kemiskt utan även med vibrationer och elektromagnetiska fält. Se även de kunskaper som finns inom forskningen kring spegelneuronerna.

I drygt 100 år har alltså forskningen kunnat visa på ett samband. Exempelvis sambandet mellan obearbetade känslor eller trauma och fysisk sjukdom. Ett begrepp som används inom t.ex. västerländskt anpassad schamanism. Exempelvis finns en studie påbörjad år 1946 vid John Hopkins School of Medicine, uppföljd i 30 år där det visade sig att personer som undertrycker sina känslor bakom intetsägande ansiktsuttryck löper 16 gånger större risk att utveckla cancer än de som vanligen uttryckte sina känslor. Idén om obearbetade känslors påverkan på fysisk sjukdom stöddes senare av Dr Douglas Brodie från Nevada, som arbetade i ca. 30 år med cancerpatienter, samt Dr Nicholas Gonzales från New York. (Boken Överlista din cancer, Tanya Harter Pierce).Dr Ryke Geerd Hamer, läkare från Tyskland, upptäckte liknande rön; att sjukdom t.ex. cancer inte uppträder utan orsak. Trots att han behandlades mycket illa av världen fortsatte han förmedla sin kunskaper, som senare bekräftades år 1992 genom en klinik i Gelsenkirchen i samarbete med den medicinska fakulteten i Düsseldorf. Media visade dock ointresse att sprida dessa rön, liksom i andra sammanhang. Dr Hamer kom fram till att när en person upplever en känslomässigt stark konflikt/chock (upplevelsen är alltså central) kan det, om upplevelsen inte hanteras och läks ut, orsaka sjukdom som tumörer. Upplevelsen orsakar en mycket stark påfrestning för hela kroppen, varpå kroppen inte orkar läka sig själv. När personen väl löser problemet avlastas systemet, konfliktlösningsfasen inleds, där s.k. ”läkningstumörer” kan uppstå, och personen kan bli frisk om det hanteras på rätt sätt. (Se bl.a. Dr Hamers bok och websidan: https://www.5biologicallaws.com/5-biological-laws/ )

Homeopatin är ett annat område som jag anser ingår i energimedicin och som, trots att den motarbetats kraftigt av olika intresserörelser, visar på effekt i vetenskapliga studier. Visste du t.ex. att Schweiziska regeringen år 2011 bad om en grundlig redogörelse gällande hälsovårdssystemet, inkluderande bl.a. randomiserande dubbelblindstudier, placerbokontrollerade kliniska försök, metaanalyser etc. av t.ex homeopati inom sjukvården. De konstaterade att homeopati är ett kliniskt effektivt, lämpligt, säkert och kostnadseffektivt sätt att bedriva hälsovård bland medborgarna. Sedan dess bekostas det av samhället och ingår det nationella hälsoprogrammet (Bornhoft, G, Matthiessen, PF. Homeopathy in Healthcare: Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs. Goslar, Germany: Springer, 2011).

Tyskland som ligger långt före Sverige i alternativ läkekonst har länge använt homeopati som vårdform. Trots att det har visat sig vara en effektiv behandlingsform, när den används som den är tänkt att användas, motarbetas den kraftigt av högt uppsatta personer i olika länder. I och med Securvitas försäkringsavtal med National Association of Legutory Health Insurance Physicians (KBV) ville man värna medborgarnas rätt till valfrihet t.ex. homeopatisk behandling via tyska försäkringskassan. För att få en sanningsenlig bild av människors verkliga hälsa över tid, t.ex. då homeopati innefattar mer tid för att ge en djupgående anamnes, gjordes en stor forskningsstudie i Tyskland.

Den tyska försäkringskassan Securvita, Götz Hachtmann, har bekräftat homeopatins goda effekt genom en studie där patienter haft läkarkontakt minst tre år med 15700 fall för sjukvård, barn såväl som vuxna, samt en kontrollgrupp. Det innefattade även allvarligare fall med t.ex. cancer. Man bekräftade att det fanns starka bevis för homeopatins goda effekt och därmed en välförtjänt plats i den allmänna sjukvården.

Man såg t.ex. att homeopatin avsevärt ökade hälsoeffekterna, dels då bieffekterna uteblir (där läkemedel kan orsaka följdsjukdomar t.ex. inom cancervården eller felaktig användning av antibiotika) samt då behovet av antibiotika och andra läkemedel t.ex. smärtstillande minskade. Man såg även att antalet sjukdagar minskade med 16,8% för vuxna med depression, medan de patienter som inte fick homeopatisk behandling istället ökade med 17,3%. I deltagarna för homeopatisk behandling överlag, särskilt när det gällde allvarliga sjukdomar, fastställdes att hälsan och livskvaliteten ökade medan kostnader för läkemedel, vård, sjukhusvård och sjukfrånvaro minskade. För de som behandlades för allergier, neurodermatit och astma visade homeopatiska behandlingar en klar fördel på hälsan. Länk till skriften finns här

Jag vill på inget sätt förringa det goda arbete som sker inom sjukvården. Givetvis finns alltid goda exempel på människor och behandlingar som ger positiva erfarenheter. Jag vill däremot lyfta ett perspektiv som ofta censureras eller felinformeras i media. Baserat på att den skolmedicinska världen generellt sett – med enskilda undantag – inte förmår erkänna effektiviteten av alternativa behandlingsformer, bekosta seriös forskning i områdena eller ta ansvar för sina egna, allvarliga bieffekter som drabbar medborgarna.

Även om jag inom shamansk energimedicin / shamansk healing har återkommande erfarenheter av att kunna spåra energier på många nivåer, bl.a. energi som ger fysisk eller mental ohälsa, erkänns detta inte i samhället. Tänk vilken resurs olika alternativa helandeformer skulle kunna vara, t.ex. vid diagnostik och behandling? Men istället vägrar samhället att se det faktiska empiriska stöd som finns. De observationer och resultat som människor upplever efter alternativa behandlingar. Så vad beror detta på?

Detta kan förslagsvis förstås utifrån ett ekonomiskt perspektiv och att allopatin generellt sett inte erkänner människan som mer än biologiska, kemiska processer och att fokus ska fortsätta ligga på att hantera symptom snarare än varaktig bot. Ekonomiskt sett tjänar några få avsevärt större summor på att allt fortsätter som förut med stort fokus på läkemedelsbehandlingar. Den skolmedicinska världen; forskare, politiker såväl som praktiker t.ex. läkare, har över tid har avslöjats med att vara jäviga med läkemedelsindustrin. Läkemedelsbehandling utgör en mer omfattande del i svenska läkarutbildningen än förebyggande och alternativ hälsovård. Det har flertalet gånger framkommit både i Sverige och i USA att makthavare; allt från läkare, chefer till politiker, har haft egenintressen i industrin t.ex. genom forskningsanslag, ekonomisk ersättning, förmåner etc. Det kan också vara svårt att erkänna att man haft fel.

Det handlar om en biljardindustri i världen, med varumärken och aktieägare, som har mycket höga ekonomiska intressen i att människor fortsätter använda läkemedel eller de ohälsosamma produkter med hel- eller halvfabrikat som skapas inom livsmedelsindustrin. Samtidigt som de friskriver sig från ansvar för bieffekter och den allmänna ohälsa som de orsakar, t.ex. som har skett i Sverige senast år 2020-2021. Skattebetalare får alltså även bekosta ytterligare vård eller läkemedel för skadade samt hantera restprodukterna i miljön. Utöver det personliga lidande som uppstår för drabbade eller anhöriga. Det finns alltså mycket att vinna på att förebygga ohälsa och undvika onödig läkemedelsbehandling till förmån för andra behandlingsmetoder.

Den energimedicin jag använder förenar traditionella shamanska helandekunskaper såväl som västerländska verktyg, t.ex. från psykologin. Där det bland annat ingår att hitta energimässiga sår, med syfte att ta itu med hela varelsen för att underlätta läkning. För min uppfattning är att vi består av mer än kött, hud och ben. Och när vetenskapen fortsätter att utvecklas, får vi kanske se fler bevis i framtiden att vi är mer än en gnista potential. Precis som den upptäckt som gjordes vid Northwestern university, länk 2020-05-25: https://www.youtube.com/watch?v=b9tmOyrIlYM

Energy medicine and science?

Did you know that energy medicine can be acknowledged by science? Energy medicine is a field of knowledge that tries to explain how energies affect our body and the world around us. This includes ancient knowledges for example within ancient knowledges such as shamanism or herbal medicine but also within healing forms such as homeopathy, acupuncture, reflexology, massage, nutritional medicine, etc. It explains that everything consists of energy. That our physical body consists not only of physical matter and chemical molecules but also of our luminous body, an electromagnetic field, that interacts in synergy with a world that is invisible to our eyes. It interacts with other energy fields (man, matter), physical and chemical molecules, the whole universe. Physics and quantum physics have shown for more than 100 years that cells communicate not only chemically but also with vibrations and electromagnetic fields. See also the research on mirror neurons.

For example it has been known for about 100 years that there is a relationship between unprocessed emotions and trauma and physical illness. In a study that started in 1946, at the John Hopkins School of Medicine, they found during their 30 years of follow ups that people who suppress their feelings, for example facial expressions, are 16 times more likely to develop cancer than those who usually expressed their feelings. The idea of ​​the effect of unprocessed emotions on physical illness was later supported by Dr. Douglas Brodie of Nevada, who worked for approx. 30 years with cancer patients, as well as Dr. Nicholas Gonzales from New York. (The book Overrides Your Cancer, Tanya Harter Pierce)

Dr. Ryke Geerd Hamer, a physician from Germany, discovered similar findings; that illness, e.g. Cancer does not occur without cause. Although he was treated very badly by the world, he continued to impart his knowledge, which was later confirmed in 1992 through a clinic in Gelsenkirchen in collaboration with the medical faculty in Düsseldorf. However, the media showed no interest in disseminating these findings, as in other similar contexts. Dr. Hamer concluded that when a person experiences an emotionally strong conflict / shock (the experience is thus central) it can, if the experience is not handled and healed, cause illness like tumors. The experience causes a very strong stress for the whole body, whereupon the body cannot heal itself. Once the person solves the problem, the system is relieved, the conflict resolution phase begins, where so-called “healing tumors” can occur, and the person can recover if aided properly. (See, among other things, Dr. Hamer’s book and website 2019-08-25: https://www.5biologicallaws.com/5-biological-laws/).

Homeopathy is another area that I believe is included in energy medicine and which, despite being strongly counteracted by various interest movements, shows effect in scientific studies. Did you know, for example that the Swiss government in 2011 asked for a thorough account of the health care system, including randomized double-blind studies, placebo-controlled clinical trials, meta-analyzes etc. of, for example, homeopathy within the health care. They found that homeopathy is a clinically effective, appropriate, safe and cost-effective way of providing health care to citizens. Since then, it is funded and included in the national health program (Bornhoft, G, Matthiessen, PF. Homeopathy in Healthcare: Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs. Goslar, Germany: Springer, 2011).

However for ex. in Sweden, homeopathy is widely met with skepticism and ridicule.  Besides a few exceptions, Swedish allopathic advocates generally does not want to acknowledge such discoveries, or take full responsibility for the many more or less serious side effects that have affected citizens due to outdated medical treatments. Also because they do not acknowledge that humans consist of more than biological, chemical processes; focus is continued on dealing with symptoms rather than a cure.

The energy medicine I advocate aims towards both emotional and energetical stress in our bodies. A union between traditional shamanic healing knowledges and western tools, for example psychology. Because I believe we are beings made of more than just flesh, skin and bones. And as science evolves, maybe we can see more proof in the future that we’re maybe a bit more than a spark of potential. Just as the discovery at Northwestern university, link länk 2020-05-25: https://www.youtube.com/watch?v=b9tmOyrIlYM