GDPR

Så här använder jag dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”)

När du besöker hemsidan Drömfararen och lämnar dina personuppgifter  (exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer) via kampanjer, olika formulär t.ex. kontaktformulär, utvärdering eller via köp av tjänst eller produkt, lagras, sparas och behandlas personuppgifter enligt GDPR hos Alexandra Redbjörk (hädanefter kallad Drömfararen).

Se även särskild information om Cookies/kakor m.m. och vilka tjänster som är anslutna till hemsidan Drömfararen (tredje part). Dina uppgifter kommer aldrig att säljas vidare till annan part och behandlas varsamt.

Syftet med att spara dina personuppgifter är för att Drömfararen ska kunna kontakta dig för att förmedla t.ex. information eller erbjudanden om tjänster eller produkter, eller för att du har köpt tjänster eller produkter från Drömfararen. Drömfararen tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Du har när som helst rätt att höra av dig och meddela att du vill radera uppgifterna du har lämnat till Drömfararen. Exempelvis via kontaktinformationen på hemsidan. Det påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter sparas fram till att du återkallar ditt samtycke till behandlingen eller att uppgifterna raderas dessförinnan av annat skäl av Drömfararen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med tredje part endast om det är för att kunna sälja en tjänst eller produkt via hemsidan (exempelvis service i form av kortbetalning) eller för att via en tjänst kunna skicka information, köpt produkt eller erbjudanden till dig (t.ex. direktmarknadsföring via Mailchimp etc). Dina personuppgifter kan även delas med tredje part om Drömfararen är skyldig att göra så enligt lag. Dina uppgifter kan överföras till ett land utanför EU om det sker enligt gällande lag eller om Drömfararen använder en tjänst som har till syfte att samla information för direktmarknadsföring. Se särskild information gällande Cookies/kakor och tjänsteleverantörer t.ex. Mailchimp som kan användas med syftet att spara och använda kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, för direktmarknadsföring.

Ansvarig person är Alexandra Redbjörk som du kan kontakta på dromfararen@gmail.com alternativt via kontaktformulär på denna hemsida. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas, få information om de uppgifter som finns om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen eller göra invändningar. Drömfararen respekterar alltid dessa önskemål, om de inte strider mot gällande lagar (exempelvis bokföringslagen etc). Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

This is how I’ll use your personal data, under the General Data Protection Regulation (“GDPR”)

When you visit the website Dromfararen and provide your personal data (e.g. name, e-mail address and telephone number) via a contact or purchase of service or product, your personal data is stored and processed according to GDPR at Alexandra Redbjörk (hereinafter referred to as Dromfararen).

Please also notice information about Cookies etc. and any additional third party services which are connected to the website Dromfararen.

The purpose of saving your personal data is so that Dromfararen can contact you to convey information or offers about services or products. Or because you have purchased services or products from Dromfararen. Dromfararen will not sell this information to another party and will apply the privacy laws in force in any case.

You have the right to contact us at any time and let us know that you want to delete the information you have provided to Dromfararen. For example, via the contact information on the website. It does not affect the legality of the processing before the consent was revoked. Your data will be stored until you withdraw your consent to the processing, unless the data is previously deleted for any other reason by Dromfararen.

The personal data we process about you is shared with third parties only if it is necessary to sell a service (e.g. services regarding card payments, educational sites etc) or to be able to send information, purchased products or offers to you via a service (e.g. direct marketing via Mailchimp etc). Your personal data may also be shared with third parties if Dromfararen is obliged to do so by law. Your data may be transferred to a country outside the EU if it is done in accordance with applicable law or if Dromfararen uses a service that aims to collect information for direct marketing purposes. Please refer to specific information regarding Cookies and service providers such as Mailchimp etc, which can be used for the purpose of saving and using contact information, e.g. e-mail address, for direct marketing.

The responsible person is Alexandra Redbjörk who you can contact at dromfararen@gmail.com or via the contact form listed on this website. You have the right to request for your data to be deleted, to receive information about which of your data that is stored, request correction, or restrict the usage. Your wish will always be respected unless it violates any laws (for ex. accounting). If you have a complaint about our processing of your personal data, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority in Sweden: Datainspektionen.