Shamanism

Helarens väg

Drömfararen betyder förenklat förmågan att resa mellan världar, i drömmens värld, för att till exempel skaffa kunskap, manifestera drömmar eller göra helandearbete med personer eller på platser. Jag har valt att leva enligt principer som går att se i shamanska traditioner; anpassad utifrån min person, mina erfarenheter och det västerländska samhället. Jag använder termen shaman för att jag tycker det är hjälpsamt som ett sätt att förklara det jag gör. Många har åsikter om rätt eller fel i ämnet t.ex. vem som har rätten eller makten att definiera vad som är vad. Jag känner hög respekt för olika kulturer och ursprungsbefolkningar i världen, vare sig de definierar sig som shamaner eller inte. Jag är dock ointresserad av att fastna i definitioner, mer än som ett sätt att göra sig någorlunda begriplig för andra. Jag försöker leva efter det som fungerar för mig och min väg i detta liv.

Min grundlära kommer från den andinska andliga traditionen, helare som arbetar med elden som element men som är djupt förankrade i Pachamama; det livgivande materiella universumet med vår jord som utgångspunkt. Min grundlära är också sammanvävd av lärdomar från olika shamanska kulturer, läror som t.ex. inte förmedlas av Q’erofolket. Eftersom det finns mycket att lära från olika kulturers erfarenheter och praktik.

Jag förundras fortfarande över alla de rikedomar som de olika traditionerna och kunskaperna erbjuder. Många förmågor som shamaner beskrivs ha, återkommer i olika traditioner. Samtidigt kan traditionerna skilja sig åt avsevärt, i hur de arbetar med energier. Alla helare kallar sig inte för shamaner och det shamanska arbetet särskiljer sig t.ex. då en shaman reser till olika världar för att kommunicera med energivarelser. Vidare menar många att en shaman är någon som får ett kall, ett kall som inte alltid möts med glädje eftersom det är en utmanande väg att gå. Det är i många fall inte ett val i egentlig mening.

Den andinska andliga traditionen kanske bäst definieras med ordet mystiker. Visuellt sett kan arbetet verka mycket enkelt och praktiskt, samtidigt som om det används rätt är mycket kraftfullt. Allt arbete sker nämligen på en energinivå. Oavsett vad vi väljer att kalla det för, är det ett sätt att leva och se på livet. Det här är mitt sätt att dela med mig av de kunskaper som jag saknade på min helanderesa, till den som känner sig kallad.

Inom andinska traditionen (hos paqos som t.ex. betyder helare, präst eller shaman) finns en profetia om de nya “shamanerna” från väst. Jag tror att nya tidens “shamaner” träder fram och att det är viktigt att vara öppen för dessa nya kunskaper, samtidigt som vi ärar och respekterar traditionerna. Vi är i en tid då det är viktigt att bygga nya broar, inte skapa mer avstånd mellan människor genom att aggressivt märka ut revir.

Photo; Cullan Smith

Shamanismen är en mycket gammal tradition som återfinns i många delar av världen. Den beskrivs ha allt från tiotusenåriga spår till en bakgrund som sträcker sig hundratusentals år bakåt i tid. I Sverige finns den t.ex. inom den samiska traditionen som “nåjd”. Shamanen kan t.ex. bära rollen som en rådgivare, präst eller helare. Förenklat sagt är en viktig funktion exempelvis att resa till andra världar för att rådfråga andevärlden, jobba med energier hos människor eller på platser; transformera energi, förmedla information eller t.ex. lindra eller bota sjukdomar med örter. Det finns många helare som arbetar som shamaner. Men alla helare praktiserar inte resor till andra världar. Det förklaras även som att helare snarare har val i sitt kall, än shamanen.

Viktigt att påpeka är att den helande energin kommer från en oändlig källa och kan därför bara förmedlas, inte ägas.

Det sägs att shamanen väljs in i sitt kall genom att utsättas för olika kraftfulla prövningar eller trauman. Jag är av uppfattningen att ingen människa skapar en shaman eller definierar vem som blir det. De som verkar som shamaner lever inte heller helt autentiskt lika om man ska se utifrån olika länder eller kulturer. Betyder det då att någon lever “fel” eller inte är en “shaman”? Betyder det att de inte tappar in på gemensamma visdomskällor eller utför helandearbete eller vägledning?

Jag skulle snarare vilja påstå att det uppstår från ett högre kall och att leva efter det kallet. Vilket både kan anses som välkommet eller ovälkommet från den som får kallet. Jag kan ju också tänka mig att detta “kall” medför olika sorters ansvar i olika kulturer; i en kultur får du en mycket ansvarstyngd roll av samhället, som gör att du aldrig mer kan leva som du tänkt, medan du i ett annat samhälle snarare kombinerar kallet i symbios med övriga åtaganden eller till och med avfärdas som “newage-flum”.

Den shamanska praktiken verkar, enligt den information som jag har hittat, följa som en röd tråd genom olika kulturer. Exempelvis finns många likheter när det handlar om helande, kommunikation med energivärldar och att praktisera ceremonier eller resor. Det som skiljer sig åt verkar vara de “attribut” som används t.ex. synbara verktyg, klädsel osv.

En annan likhet verkar också vara den gemensamma nämnaren att det inte är en lätt väg att gå. Många beskrivningar visar på att shamanen på ett sätt går en ensam väg som handlar om att sätta gränser och göra det som uppfattas som rätt snarare än populärt. I vissa shamanska kulturer beskrivs denna väg som mycket svårare än kanske för andra kulturer. Många gånger som jag uppfattar det; beroende på hur samhället är utformat kring individen.

Att praktisera shamanism i det västerländska samhället beskrivs i vissa forum nästan som något fult och oäkta. Att man t.ex. inte kan vara en äkta shaman om man inte gått i lära hos vissa få utvalda eller uppfattas som “priviligierad” på något sätt. I andra forum beskrivs det som den nya vägen, en ny generation helare som utgår från en mission. Att öka medvetenheten och helandet hos fler.

Jag tänker att oavsett bakgrund eller kultur är den shamanska vägen ett utmanande kall. Som kräver mod, att vara jordad, visdom, självinsikt och en stor portion humor. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 1209_trumma.jpg
Trumma/Drum made of Mats Lundström, Volgsele, Sverige/Sweden
Källa/Source: http://www.samer.se/imagehandling/1209_trumma.jpg?path=%2Fimages%2Fartiklar+718px%2F1209_trumma.jpg&width=718&resize=GREATER_THAN

Människor i den shamanska kulturen och ursprungsbefolkningar har över tid utsatts för förföljelse och förtryck. För att bevara traditionerna behövde de gamla kunskaperna ofta gömmas. Samernas trummor brändes och man separerade barnen från sina föräldrar för att skola in dom i “rätt” lära. Människorna avhumaniserades och for mycket illa. Det var inte så länge sedan som samiska skelettdelar återfördes till sitt folk, från museum. Detta är ett stort sår i vår och världens historia.

Kunskaperna har under långa tider överförts genom muntliga berättelser. Det är ett skäl till att det finns så pass lite historiskt material nedtecknat om det faktiska utövandet. Idag breder sig kunskapen om shamanismen ut sig mer och mer, bland annat genom spridningen av den andinska traditionen och böcker som skrivits i ämnet. (Se bl.a. västerländska influenser som Jörgen I Eriksson, Anna Southerington, Sandra Ingerman, Alberto Villoldo, Joan Parisi Wilcox, Michael Harner). Jag vill påpeka att det finns många traditioner, så dessa är endast ett mycket litet exempel på utövare eller förmedlare av helandetraditioner.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är dscn2630-1.jpg
  Jag får en intiering av Don Fransisco Chura Flores, äldre från Q’ero, Peru 2012 

Berättelsen om Inka

Den här berättelsen är förmedlad från Kore, Facebooksidan Q’ero mystics of Peru, efter en intervju med Rolando Pauccar Calcina, Q’eronationen (hämtad 2021-04-12).


𝗤’𝗘𝗥𝗢 – 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 𝗢𝗙𝗙𝗘𝗡𝗦𝗘𝗦 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗖𝗔


“I will tell the story, not as true, but as a myth, a legend passed down from generation to generation from my ancestors. This myth has also been incorporated into our woven clothing. The dress I am wearing now is full of writings. Not exactly those from the Inca, but writings from the Q’ero, which tells our history.


500 years before Christ, South America was inhabited by the WARI culture, with TIWANAKU as the capital. RUMI KAMACHI was their semi GOD PRIEST who lived in TIWANAKU and controlled the rocks. He could knead the rocks as if they were corn dough. The stones in the city took the shape they still have today.


I went to that place and you can see they are really molded as far as I can understand. To me, all cultures are like a human being who is born, grows, reproduces and dies.


By this time, the Wari culture was at its final peak and was about to die. So the obvious thing was that a new culture had to be born. When RUMI KAMACHI, whose job it was to explore the Earth, realized this, he began to make a geological analysis of how and where to build a new culture. The place, known today as CUZCO, was found and he had to create a new city. He studied all INCA cities that were within the INCA era until then.


All INCA cities are a complete mechanism, they function as body parts and all buildings belong to a body. These function as energy collectors and also release energy. At the same time, these buildings are writings. Therefore they are very millimetric, perfect and detailed in all aspects. No stone has been placed without a specific purpose.
At the time, RUMI KAMACHI lived in PUCARA, which is now located near Lake TITICACA. When he finished his studies he went to MAUKA LLAGTA in PACARIC TAMBO, more or less EAST CUZCO. In the CUZCO valley at the time were existing ethnic groups, said to be wise and powerful with a high civilization.


His mission now was to give birth to his seed to have a son with one of the wisest women of this valley. The interesting thing about this is that he had to have the insides of three mothers. He dug a hole under a MOTHER ROCK and MOTHER EARTH and his OWN MOTHER. So the child grew up in a cave and from birth he told him: “YOU ARE THE MESSENGER OF GOD WIRACOCHA, son of the sun, INTI and the moon, MAMA QUILLA.
MAMA QUILLA was the 3rd force and Goddess of the moon. Goddess of marriage and the menstrual cycle, and seen as the protector of women. Important for the Inca calendar.


INTI is the ANCIENT INCA SUN GOD. He is revered as the national GUARDIAN of the INCA PEOPLE. While most consider INTI to be the sun god, it is better viewed as a CLUSTER OF SOLAR ASPECTS, as the Inca divided its identity according to the stages of the sun. As the patron deity of the INCA EMPIRE, PACHACUTI is often associated with the origin and expansion of the INCA SUN CULT. The most common story says that he is the son of WIRACOCHA, the god of civilization.


WIRACOCHA was the supreme GOD who created the universe, the sun, the moon, the stars, time and civilization. The boy grew up with that awareness.
The boy did not come out until he was old enough, but he was never seen, until RUMI KAMACHI, one day decided to introduce him to the people of that place, as the SON OF WIRACOCHA, who came to accompany and to build a new society.


When RUMI KAMACHI introduced the boy to the population at WANAKAWRI mountain, near CUZCO, the boy named MANCO INCA. The boy was completely convinced that he was the MESSENGER OF WIRACOCHA.


The story was passed on and RUMI KAMACHI and his son MANCO INCA introduced themselves to the ethnic leaders one by one as the SON OF WIRAKOCHA. As a result, he was increasingly recognized as the true son of WIRACOCHA. They increasingly saw him as their PRINCE OF THAT VALLEY.
MANCO INCA had no army, no palaces, no things that a prince or son of GOD would have, but he did have a group of people who had recently gathered and recognized him as the son of INTI and QUILLA, the messenger of WIRACOCHA.
At that time CUZCO was called COSTCO.
Before the Q’ERO, the star constellation was PLEIADEN, COTO.
For an important group of enlightened men, priests, was the meaning of COSTCO, COTO, PLEIADEN.


MANCO INCA already had his COSTCO, but he didn’t hold it with the title of a king. To create a culture of importance according to the size of the Inca, he needed a staff. That staff was in the TIWANAKU culture, a HOLY STAFF that WIRACOCHA himself had given to them. It is said that there are 2 MIGHTY HOLY STAFF on EARTH that are high in terms of ENERGETHIC POWER.


The sun gate also shows WIRACOCHA with 2 STAFF. So these already existed in the TIWANAKU culture. The governor of TIWANAKU named JATUN APU had a daughter named PALLAY LLIJLLAY. To us PALLAY are geometric figures that are sacred. This is exactly that as the flower of the earth, which we know as FLOWER OF LIFE. She was the most beautiful.


MANCO INCA got the idea to marry the daughter of JATUN APU. Because he was a prince, he was allowed to.
Here’s an important detail: RUMI KAMACHI never said he was MANCO INCA’s father. When MANCO INCA was introduced on TIWANAKU hill, which I call WANAKAURI HILL, he already changed his name there to TUKUIRIKU, “THE ONE WHO SEES EVERYTHING.”
He was like the eye of God who sees everything.


RUMI KAMACHI agrees to ask his son, who was not told about TIWANAKU, to propose to JATUN APUS ‘daughter. They were at the ceremony and at the height of the ceremony, where she was proposed to when a very important event took place: Two volcanoes erupt: PACHATA volcano and PACHAMAMA volcano.


Currently these 2 volcanoes still exist, they are located in the TITICACA LAKE on an island called AMANTANI. Today the craters of these 2 volcanoes have been extinguished. RUMI KAMACHI built 2 ancient temples as a thank you for the explosions in the craters.
It is said that the TITICACA lake was not as big at that time as it is now. Due to the eruption of the 2 volcanoes, the (ground) water started to rise. Thus, a new lake was created and the city of TIWANKU disappeared 80-90%, burned down by the lava and flooded by the new lake.


Because of this, TUKUIRIKU, by the way he was raised, had the opportunity to grab the stick of power and the girl and escape the disaster. But it is said that he passed out and that the surrounding residents found him after 3 suns (3 days). With the staff of strength in one hand and the girl in the other. The entire population of the WARI culture (h) recognized MANCO INCA again as the messenger of WIRACOCHA, the son of the sun and the moon and were convinced that he was born of the new lake.


That is why the CUZCO myth says that MANCO INCA & MAMA UCLLO came out of TITICACA LAKE floating on the foam of TITICACA LAKE. Because he held the staff of the force and the princess, they recognized him and changed his name, from then on he is no longer MANCO INCA, but MANCO CAPAC.


MANCO CAPAC is the carrier of the staff of the strength and balance between the spiritual world and this living world. The girl PALLAY LLIGLLA is now called MAMA UCLLO. MAMA UCLLO is the protector of humanity. She is TAWANTINSUYU’s mother.


After all these events, MANCO CAPAC has been fully recognized as the new emperor, the new guide, the new leader bringing a new culture. This gives him the title INCA. The word INCA is an abbreviation for INCANTI. INCANCE means to be in love, the essence of INCA is human LOVE.


From that moment on they started to build the INCA RIJK, the TAWANTINSUYU culture. Striking about this are the round stones. You can also see these in Guatemala, but they are different from Peru. In Peru they were called MUJU RUMIS, which means “SEEDS OF STONE”. In a mythological sense, there would be gold in the SEEDS OF STONE, but if you broke them open, you wouldn’t find anything. The word GOLD does not literally mean gold, but symbolizes the knowledge, wisdom, strength and soul of the INCA PEOPLE. This is what the gold actually meant.
These stones were always placed first when an INCA city was built. You now have an idea of all the remains left by my INCA ancestors. The construction is self-explanatory, so I don’t need to talk about that, but instead I skip a bit.


We are now going to the year 1450 after CHRIST, so we have skipped 500 years to what I am going to tell you now. In the year 1450 it was revealed that the INCA empire or TAWANTINSUYU is old and that it has reached its peak and will disappear again. That is why there had to be a new empire and a new culture. To that end, another geological study of South America was done and they found a perfect place where the Q’ERO REGION is now.


For that purpose, the princesses of the two predominant nations of TAWANTINSUYU CULTURE: KOLLA and INCA, were sent to Q’ERO REGIO. In these days they are under the Q’ERO through the myth of INCARRI and KOLLARRI. These two princesses arrived in the Q’ERO REGION with the MUJU RUMIS, SEEDS OF STONE with the INCA heritage. With the intention of building a new city at the right time.
They have prepared everything and it must be said that the INCA offspring knew MAMA EARTH very well.

I dare say that today we don’t know MAMA EARTH that well anymore, except that we feel that the majority of humanity is only looking at it as through GOOGLE EARTH, the imaginary ball that we don’t really know. We think we know MAMA EARTH from planes, but in fact we have no idea. There may be people who really know what the nature of MAMA EARTH and the nature of PACHAMAMA is like. I don’t know anyone who knows PACHAMAMA like my ancestors did. They knew exactly what she is like.


On the other hand, they knew about writings from the TAWANTINSUYU culture that ruled all of South America. Not just a small part, or only 5-6 countries, but the whole country, because there was a network, like a spider’s web, of road communication called the road of QAPAQ NAN. The last strong cultures integrated into the domain of the TAWANTINSUYU culture were the MAPUCHES, the AURACANOS and the CHACHAPOYAS. With that composition of the INCA CULTURE, culture had reached its peak. It became an elder.


During that period, people were aware that the culture had reached its peak and they knew that a 2nd PACHAKUTI was coming. It arrived in 1532 as PIZARRO. When FRANCISCO PIZARRO arrived in AYACUCHO he was recognized and crowned as INCA leader. Many people think it was a mistake to crown Francisco PIZARRO as leader as the 2nd PACHACUTEC. Yet this was not the case, because he actually brought a transformation because from here all cultures on Earth integrated with each other.


It is important to mention that some integrated themselves all over the earth through the sword, through loss and box. Some other cultures, such as Africa, have been fully integrated with the Earth through violent slavery. Slavery has enabled us to achieve integration wherever we live on Earth.
The INCA descendants had the genius idea of integrating themselves all over the earth through SACRIFICATION. The perfect sacrifice was the introduction of diseases such as smallpox, measles, which required sacrifices from everyone. Our blood carries wisdom, information, it contains our consciousness and where does it go? To Earth. So that’s one way of taking that information, the consciousness into the Earth, and can reach the whole world through the water, which is blood. It may be because of this that the whole world now knows the INCAs.


At the height of the INCA CULTURE, an average of 43 million people existed. That was a lot. When PIZARRO arrived my ancestors, INCA PAUCCAR in particular, left the current PAUCARTAMBO, where he was born. He was not born in the power of the palace city. Born in a province, he had to go from there to the Q’ERO REGION, which had prepared for his arrival 100 years earlier.


There he tried to continue a new INCA culture in the QÉRO REGIO. That is why the Q’eros region was previously referred to as Q’ERO COSTCO, because it would become the new COSTCO. But when they started to build, they realized it wasn’t working and instead, we approximate 700 years after prophecy, we would be able to build a new city.


This prophecy is about the integration of PACHAKUTEC’s body. PACHACUTEC was an enlightened person of the INCA era who had reached the maximum of consciousness. This would be accomplished if a pilgrim walked after 700 years for one reason, which is to fulfill prophecy.


When my great forefathers arrived in Q’ERO REGION, there was nothing but an old settlement that had been destroyed by nature itself. We don’t know exactly how it is, but there are stories from CHULLPAS. A CHULLPA is an old tomb tower of AYMARA that was originally built for a noble person or family.


From then on we live in the mountains for 700 years from about 1532. Until today, TIME is very important to us, which is reflected in the BLACK in our woven textiles. The BLACK means a FORCE THAT IS IN THE EARTH and at the same time it represents the energy OF THE UNIVERSE. It also means that we GROW INTO THE EARTH SO WE CAN GROW FROM IT. This process is reflected in our woven clothing and textiles in the black parts.


These years have passed and NOW YOU SEE THE BLACK COLOR BETWEEN THE GEOMETRIC FIGURES. This means THAT TIME IS OVER. The time to stay underground after bringing ourselves to Earth naturally has changed, as now is spring.


So here we are, here I am, a human who MAKES THE ENERGETIC CONNECTION ACROSS THE EARTH. AN INTEGRATION OF CULTURES, A RECOGNITION OF THE ANCESTORS ON EARTH and that is why I have come here now. Of course this is a wonderful experience from which I greet all the great pilgrims here for me.


I compare this trip with the sea navigators of the 15th and 16th century. It’s a great journey 10-15 thousand km away with no engines on the ship. I don’t know how, but I know NATURE ITSELF WILL HELP THESE GREAT PEOPLE because they have an important purpose throughout history. This goal is that they HELP HUMANITY DEVELOP. SO WHAT DOES OR DON’T HAPPEN, WHETHER IT HURTS ME OR NOT, DEPENDS ON HUMAN EMOTION. But what happened had to happen and what happened had to happen.
THEREFORE IT IS IMPORTANT THAT WE STOP FIGHTING WITH EACH OTHER AND WITH OTHER COUNTRIES. People already had fights, yes, but the idea that it HURTS me IS A HUMAN EMOTION PERFORMED IN OUR SYSTEM AND IT IS IMPORTANT THAT WE HEAL IT. We can heal that with consciousness, wisdom, love and ceremonies.

Obviously we have a task to do, a task towards humanity, a task of consciousness and work to look within our own history and recognize and acknowledge our ancestors.
This is the history to the version as I know it. Maybe my friends in Qéro know this one better than I do and there must be people who can tell this story much better than I can. But I do know that story is hardly known and maybe only a few tell this story to the world. Like me and Nicolas my brother.
These stories have never been told.


Thank you for listening to this mythical history. I keep saying it is mythical and it is good to know more than one part of our history.


GRACIAS brothers and sisters,
ROLANDO PAUCCAR CALCINA”


(full interview in spanish
https://www.youtube.com/watch?v=UbE0Ms1Lo4I)

Är shamanism farligt?

Olika religiösa praktiker brukar utmåla shamanism och därmed naturmedicin som något farligt eller rent av ett ondskans verktyg. Jag vill hävda att det baserar sig på djup okunskap och att det kan leda till en naiv eller farlig praktik, om vi väljer att döma ut oliktänkande på ett sådant sätt. Har vi inte haft nog med erfarenheter av brott mot mänskligheten, som sker i det som anses som “rättfärdiga” traditioners eller religioners namn? Hur kan fördömande, krig eller förföljelse sammankopplas med andlighet, kärlek eller omsorg om medmänniskor?

Som jag har uppfattat shamanismens grundkärna, vilket även går att utläsa i olika religioner, innebär den en tro på en högre skapare. Att vi är andliga varelser som behöver leva i harmoni och respekt med vår omgivning. Att varje människa har getts gåvor och en fri vilja att bruka eller missbruka. Det finns också, liksom inom katolicismen, arbetssätt för att hantera s.k. entiteter eller utomstående energier av olika slag. En viktig del i många traditioner är att arbeta med sig själv och sina skuggor och bli en så ren kanal som möjligt. Givetvis påverkas detta t.ex. av kultur, syfte och den mänskliga faktorn som förmågan att mentalisera eller känna empati. Människor kan ju missbruka sin makt även i dessa traditioner t.ex. för att skada eller skaffa egen vinning. Jag skulle snarare säga att det viktiga är hur vi väljer att bruka eller missbruka vår makt och det ljus, den klokskap, vi har i uppdrag att förmedla i denna värld.

Med den här sidan vill jag förmedla mina tankar och erfarenheter. Syftet är inte att övertyga någon då vi alla är olika och kan behöva olika lösningar. Jag tror däremot att det är sunt och viktigt att vilja veta mer om vems händer man lägger sitt helande i. Jag ger gärna information men väljer att inte bemöta skeptiker vars syfte är att förminska sådant de inte förstår. Vi saknar förmåga med dagens vetenskap att fullt ut förklara energimedicinen eller andra “vedertagna” området i samhället. Exempelvis komplexiteten med människans medvetande eller den mänskliga hjärnan. Brist på information eller oförmåga att förstå något, betyder inte per automatik att något är ogiltigförklarat.

Naturfolken har ägt sina kunskaper i tusentals år och de riskerar att gå förlorade om vi inte tillvaratar deras arv. Trots allt upplever människor i världen, dagligen, helande eller mirakel. Som inte går att förklara, men som berör dom djupt, förändrar deras liv och syn på vad de trodde att de visste. Kunskap – det man idag anser att man vet eller hävdar är ”sanningen” – är i ständig utveckling. Det vi trodde att vi visste igår vet vi annat om idag, vår historia är ett bevis på detta. En seriös vetenskapsman är, enligt mig, ödmjuk nog att våga erkänna att ”sanningen” är föränderlig.

Oavsett vad vi väljer att tro på så har uppenbarligen många individer, både i religioners och andra praktikers namn t.ex. energimedicinen gjort gott för andra. Jag välkomnar därför er, mina bröder och systrar, att vandra med mig <3

Image: Nick Fewings

Besök gärna min sida på Facebook för mer information genom att klicka här


Shamanism

Drömfararen means the ability to travel between worlds, in the world of dreams, for example to acquire knowledge, manifest dreams or mediate healing to people or places. I practice shamanism based in the andean spiritual tradition; adapted to my person and western society. I was trained from a lineage where they use the element of fire. I’m still amazed by the riches these these different traditions and knowledges can offer us.

Within the Andean tradition the shamans have a prophecy about the new “shamans” from the west. I believe that the new “shamans” are emerging and that we need to adapt to new knowledge within this field, just as well as we honour the old traditions and teachings. Now is an important time to build bridges between the old and the new, instead of creating distance.

Shamanism is a very old tradition found in many parts of the world. In Sweden, for example, it exists. within the Sami tradition. The shaman can e.g. work as an advisor, priest or healer. Simply put, usually work with energies in people or in places; to help transform heavy energy into light energy or forward information. Also to heal people from illness, for example with healing herbs. It is said that you´re chosen to be a shaman; for example being subjected to powerful trials in life in various ways, including near-death experiences.

“We may feel small in the face of events, we may feel nameless in the vast sweep of history, and we may feel overwhelmed by the enormity of the problems of our times. We can choose any number of options to contribute good to the world, but the one thing we cannot ever allow to take hold within ourselves is apathy.”

” The world is not “other”—each of us is the world. So we change ourselves first. We put into practice our ethics, our compassion, our listening, our voicing, even our mystical techniques. Then we seek out our ayllu—our community of compatriots—and together we witness and act.”

Joan Parisi Wilcox at https://qentiwasi.com/2019/05/


According to the teachings of the andean tradition, it is essential for a shaman/paqo to have an open and pure heart. The apprentice is initiated by the ritual Munay Karpay; to open and activate the energy centre of the heart which is essential to be able to heal oneself and others on a deeper level. By removing dense energies and attachments to old wounds, the paqo can become a better channel of energy. Through the highest of love and integrity.

People with different shamanic practices have been subjected to persecution and oppression. In order to preserve their traditions, indigenous peoples needed to hide their knowledge and even flee from their homes. For example were the Sami drums and tools burned and the children were taken away from their parents and put in special schools. The people were dehumanized and treated badly, even killed. It wasn’t that long ago that human bones were returned to the Sami people, from swedish museums.

Knowledge was passed on orally. Since it even became dangerous to practice shamanic traditions, it´s one reason why there is no ancient written material about different shamanic cultures. Today however, the knowledge of shamanism spreads more and more, for example through the Andean tradition and books written on the subject. (See, among others, Jörgen I Eriksson, Anna Southerington, Sandra Ingerman, Alberto Villoldo, Joan Parisi Wilcox or Michael Harner). I feel deeply grateful for the explorers and teachers who made this possible. Please note that these are only a few examples of people forwarding this tradition.

Is shamanism a dangerous pracice?

Different religious practices usually misrepresent shamanism, hence natural medicine, as something dangerous or even a tool of evil. I would argue that it’s based on deep ignorance. I also think that it involves a naïve or dangerous practice when someone chooses to judge dissidents in such a way, considering the crimes already committed against humanity. How can judgement, prosecution or war become associated with divinity, love or care for ourselves and others?

The core of Shamanism, information which also can be found in different religions, usually believes in a higher creator. That we’re spiritual beings who need to love and respect all creation and that every person has been given gifts and a free will to use or abuse them. Also that we need to face our shadows, work with ourselves, to free ourselves and emerge with the light of the creator. Does it sound familiar?

It seems that the human content shows more truth than the chosen package. We are free to choose our beliefs. This is my way to share my experiences and hopefully spread more light into this world. The purpose is not to convince anyone since we’re all different and may need different solutions in our life. After all, we are personally responsible for our free will and how we choose to use it and our energy. I therefore use my right not to not respond to skeptic movements. Since it’s core is based on judgement rather than learning.

Whatever we choose to believe in; people have done good both in the name of religion and in other practices such as shamanism. I welcome you all, brothers and sisters, to walk with me <3

Please feel free to also visit me at Facebook by clicking here.