Omdömen

“Jag är så tacksam att jag och Alexandra fick kontakt och att jag lät henne arbeta med mig. Jag kände mig väldigt bekväm och trygg med henne. […] Vår session var extraordinär. […] Jag hade visioner och förnimmelser av saker precis innan hon namngav dem. Det var som om hon var i min kropp.

Jag har känt mig energifylld och flytande sedan vår session och min pojkvän, några vänner och kollegor har märkt skillnaden. Jag är en friare person nu. Jag är oerhört glad och tacksam över att Alexandra hjälpte mig med mina problem. […]. Jag rekommenderar Alexandra för shamansk arbete. Hon är äkta vara.” / Yuri, Kanada (Shamansk helandesession ca 1,5 timmar, på distans. Uppskattad förbättring efter en session; 78%)

”Behandlingen var omtumlande, minst sagt. På ett bra sätt. Jag var jättetrött […] kände mig liksom mörbultad [..] Det som har gjort mest skillnad är nog att det är så mycket lättare att andas nu, det kände jag redan under behandlingen. jag kan ta djupa andetag bara för att känna hur lätt det känns att andas. […] Och att jag har fått tillbaka en positiv känsla inombords, glädje. Jag har känt mig lite mer som mig själv […]. Jag har också känt en stor frihetskänsla […]. Det var mycket sorg som släppte under behandlingen, det känns så skönt. Det har ju bara gått några dagar men jag tycker det känns väldigt positivt efter behandlingen. Det känns som det var väldigt bra att jag gjorde det här och att det kommer hjälpa mig att göra förändringar som jag behöver göra. ” (Shamansk helandesession 1,5 timmar på distans, en session)

“Alexandra hittar källan till problemet, inte bara problemet jag berättade om”
/Helena, Sverige (prova-på genomgång av energifält 30 min)

Person som fått en shamansk energimedicinsk helandesession återkopplar efteråt att hon varit på en efterföljande Bio Energetic Scan Therapy. Terapeuten som scannat hennes energifält hade frågat om hon hade gjort något särskilt, på grund av frånvaron av problem i energifältet. Terapeuten ville förmedla att det var skickligt utfört.

“Må-bra känsla. Jag känner mig mycket gladare och piggare. Är väldigt nöjd!”
Sverige (kursdeltagare)

“Jätteroliga och lärorika övningar. Har kommit vidare i min personliga utveckling. Mycket har varit tänkvärt. Har väckt så mycket tankar hos mig. Jag har fått idéer om hur jag ska fortsätta framåt. Tycker det har varit superbra, tack!”
Sverige (kursdeldagare, dagskurs)

“Oerhört intressant, inspirerande och lärorikt”
Sverige (kursdeltagare)

“Dels försvann gamla, negativa energier direkt och dels fick jag mycket tips, idéer och bra förklaringar.” Uppföljning tre månader senare: Information att miljön är fortsatt lugn efter mitt besök utan störningar. (Arbete med platsbundna energier)

User reviews

“I am so grateful now that Alexandra and I connected and that I allow for her to do her work on me. I felt very comfortable and safe with her. […] Our session was extraordinary. […] I have visuals and sensations of things right before she named them. It was as if she was in my body.

After our session, I followed Alexandra’s instructions. I have been feeling energized and fluid since our session and my boyfriend, some friends, and colleagues has notice the difference. I’m a freer person now. And I am extremely happy and grateful of having Alexandra help me with my issues. […]  I recommend Alexandra shamanic work. She is the real deal.”
/ Yuri, Canada (Shamanic healing session, approx 1,5 hrs, distance work. Estimated improvement after one session: 78%)

“The session was tumultuous, to say the least. In a good way. I was really tired […] felt kind of bruised [..] What has made the most difference is probably that it is so much easier to breathe now, I also felt that during the treatment. I take deep breaths just to feel how easy it feels to breathe. […] I’ve got a positive feeling inside, joy. Felt more like myself […]. I’ve also felt a great sense of freedom […]. There was a lot of sadness that I released during the treatment, it feels so good. It’s only been a few days but I feel very positive after the session. I feel like I made the right decision, that it will help me to make the necessary changes.” (Shamanic healing session, approx 1,5 hrs, distance work, one session)

“Alexandra finds the root of the problem, not just the problem I told her about”
Helena, Sweden (short scanning of energy field and surface work , 30 min)

A person received a Bio Energetic Scan Therapy after one shamanic healing session. Afterwards she mediated that the therapist (who had scanned the energy field and asked what my client had done to her energy field) reported that she could see that a skillful healing work had been done.

“The practices were fun and informative. I progressed in my personal development. Brought up a lot of thoughts within and I’ve received ideas on how to move forward. It’s been super good, thank you!
Sweden (course participant)

“Feel-good. I feel much happier and more alert. Very satisfied!”
Sweden (course participant)

“Truly interesting, inspiring and informative”
Sweden (course participant)

“Old negative energies disappeared directly. I received helpful guidance”. Follow up three months later: reports of a still peaceful environment with no further disturbances (Site-bound energy work)