Villkor vid köp av tjänst eller produkt

Följande villkor gäller vid köp av tjänst eller produkt från Alexandra Redbjörk, (hädanefter kallad mig, jag eller säljaren) samt tjänst eller produkt som jag anger på min hemsida http://www.dromfararen.com. Köparen (hädanefter kallad du, dig eller köparen) omfattas av dessa villkor och godkänner villkoren vid köp av tjänst eller produkt. Villkoren är uppdaterade 2021-07-25. Jag reserverar mig för eventuella skrivfel gällande pris eller villkor.

För vår trygghet och bästa samarbete är det viktigt att du som köpare läser och godkänner dessa villkor för att kunna beställa tjänst eller produkt av mig. För att göra tydligt vad vi kan förvänta oss av varandra och undvika besvikelser. Frågor kan skickas till dromfararen@gmail.com eller via kontaktformulär på sidan.

Allmänt om mitt arbetsätt

Vägledning, samtal eller behandling utförs på överenskommen tid och plats. Exempelvis genom besök, telefon eller via videosamtal. Kurser och andra tidsangivna tjänster eller produkter ges inom angiven tidsram. Överenskommelser utöver dessa villkor måste bekräftas skriftligen av mig för att vara giltiga.

Vid fysiska besök, kurser såväl som sessioner, vänligen respektera bokad tid då jag inte kan ta emot tidiga besök. Då jag arbetar i mitt hem (kameraövervakat) samt då energimedicinskt arbete kan medföra vissa risker ur ett energiperspektiv, tar jag inte emot ditt sällskap (ej heller husdjur). Undantag kan ske, men detta ska i så fall vara överenskommet på förhand och bekräftat av mig.

Jag kan bedöma att det är nödvändigt med ett personligt besök, t.ex. vid problem i platsrelaterade frågor.

Jag erbjuder inte terapi eller sjukvård t.ex. psykologiska eller psykiatriska bedömningar. Jag arbetar från min kunskap och erfarenhet i det energimedicinska området och som socionom. Jag bedömer det du sökt hjälp för och hur jag kan arbeta från det. Jag kan se andra orsaker till problemet än vad du upplever. Var öppen för att vi sällan är objektiva kring oss själva. Se det som en möjlighet till lärdom och helande.

De tjänster, produkter eller den information som jag förmedlar via min hemsida, ska inte sammankopplas med andra uppdrag som jag kan åta mig. Exempelvis professionellt socialt arbete som regleras av andra avtal, lagar och föreskrifter. Jag värnar om människors “sekretess” och använder mig av avidentifierade exempel vid t.ex. utbildning.

För köparens ansvar, se särskild rubrik.

Priser, betalning

Priser, betalning, kvitto

Tjänster och produkter bokas/beställs skriftligen via formulär på hemsidan. Betalning sker i förskott i svenska kronor, enligt särskild instruktion (för närvarande swish och banköveröverföring, ej faktura). Vid oklarheter är gällande priser de priser som anges på min hemsida. Priserna som anges är slutpriser till privatperson. Se nedan vad som gäller för extra kostnader som kan uppstå utöver angivna priser.

Vid betalning behöver du/köparen säkerställa att jag kan se köparens fullständiga namn på transaktionen och att det motsvarar namnet på beställningen/bokningen. Vid oklarheter har du som köpare ansvaret att bevisa att det är du som gjort betalningen.

Jag kan inte erbjuda kortbetalning i nuläget. Swish är ett smidigt betalsätt, för mer info. på deras sida läs här. Du måste överenskomma med mig före köp om du vill använda andra betalsätt. Jag tar inte ansvar för annan parts bestämmelser, transaktioner eller avgifter. Köparen står för alla tillkommande transaktionskostnader utöver mitt pris (se gällande prislistor hos tjänsteleverantören du vill använda).

Köparen får ett kvitto när jag har kunnat bekräfta att köparen har överfört korrekt belopp för tjänsten eller produkten. Inklusive eventuella merkostnader eller oväntade kostnader. Tjänst eller produkt kan inte levereras förrän jag erhållit fullständig betalning.

Extra kostnader

Jag reserverar mig för extra kostnader så som oväntade kostnader eller merkostnader. Dessa kostnader tillkommer på angivet pris. Merkostnader är exempelvis kostnad för kurslokal, särskilt framtaget material till kurs eller föreläsning, mat, boende, resor, försäkringar m.m.

Oväntade kostnader är sådant jag rimligen inte kunnat förutse, t.ex. oväntad prishöjning från leverantör som tillhandahåller tjänst eller produkt för att jag ska kunna förmedla tjänst eller produkt, kostnader som uppstår på grund av köparen eller om min bil går sönder så min resa till dig måste ske på annat sätt.

Köparen är alltid skyldig att stå för merkostnader eller oväntade kostnader. Även om köparen avbokar, ångrar köp eller uteblir från kurs eller bokad tid. Köparen ska överföra denna extra kostnad senast inom ett dygn efter att information om detta skickats från mig till köparen. Alternativt drar jag av kostnaden vid eventuell återbetalning.

Ångerrätt och andra villkor

Om ångerrätt m.m.

Mina tjänster och produkter omfattas inte av ångerrätt t.ex. distansköplagen (SFS 2005:59) eller Köplagen. Jag omfattas inte av konsumentlagar t.ex. konsumenttjänstlagen. Jag erbjuder mina tjänster och produkter som en del av mitt kall i livet, på sidan av annat. För din och min trygghet har jag därför tagit fram dessa köpvillkor. Vid köp godkänner du dessa villkor, att du har läst och förstått denna information samt att det inte föreligger någon ångerrätt. Villkoren tydliggör mitt och ditt ansvar vid köp.

Du får tillgång till villkoren före beställning. Villkoren finns på min hemsida. Som en service erbjuder jag möjlighet att ångra vissa köp, se nedan. För digitala kurser och produkter gäller särskilda villkor. Vid köp av digitala produkter t.ex. ljudfiler eller kurser godkänner du även att produkten har levererats till dig och därmed inte kan returneras.

Samtliga tjänster tillhandahålls på förbokad tid samt förbereds och utförs individuellt anpassat.

Fysiska kurser

Fysiska dagskursen hålls i mitt hem, om inget annat anges. Vänligen respektera angivna tider och instruktioner för kursen, jag kan inte ta emot tidiga besök. Kursen genomförs om ni är minst tre bokade deltagare, annars ställs den in. I de fall att jag får extra kostnader för kursen behöver du/köparen alltid betala för dessa kostnader. Även om du ångrar ditt köp, avbokar eller inte deltar på kursen.

Avbokning ska alltid ske skriftligt till dromfararen@gmail.com. Det måste tydligt framgå köparens fullständiga namn, datum, ort samt vad avbokningen gäller.

Om du/köparen ångrar och skriftligen avbokar en fysisk kurs senast 30 dagar före kursens start får du inte tillbaka några pengar. Du kan oavsett skäl inte få tillbaka några pengar om du avbokar din kurs och det vid avbokningstillfället finns högst tre kursdeltagare. Eftersom jag i så fall tvingas ställa in kursen.

Om du avbokar senast 31 dagar före kursstart och det vid tillfället finns minst fyra bokade deltagare, får du tillbaka kursavgiften med avdrag för eventuella extra kostnader.

Om kursen inte når upp till minst tre deltagare och därmed ställs in, får samtliga en återbetalning av hela kursbeloppet.

Återbetalning av kursavgiften sker först efter kursen, då rätten till återbetalning beror på antalet kursdeltagare.

Villkor för avbokning av tjänst, inställd tid

Helandesessioner, vägledning och stödsamtal måste avbokas skriftligen senast 24 timmar före bokad tid enligt instruktion nedan. Då återbetalar jag det du betalat, minus eventuell extra kostnad eller överföringsavgift. Köparen måste avboka skriftligt enligt instruktion nedan.

Du behöver betala 100% av kostnaden om du t.ex. avbokar din tid senare än 24 timmar före bokad tid, om du uteblir från bokad tid, blir försenad eller om jag bedömer att jag måste avbryta kontakten på grund av säkerhetsskäl eller särskilda försvårande omständigheter, se “Rätten att tacka nej” nedan.

Om jag får förhinder (t.ex. sjukdom) väljer du om du vill ha en ersättningstid eller om jag ska återbetala beloppet till dig så snart som möjligt, allra senast inom 14 dagar. Återbetalningar sker till angivet Swish-nummer/telefonnummer på din bokning eller det vi skriftligen överenskommit om.

Villkoret för återbetalning gäller ej vid force majeure (t.ex. naturkatastrofer eller andra samhälleliga eller miljömässigt extraordinära händelser).

Särskilda villkor för digitala produkter

Med digital produkt menas en produkt som innehåller kursmaterial, ljud- eller videoinspelning eller annat som tillhandahålls av säljaren/mig som digital fil eller via internet t.ex. kursportal, internetsida eller dylikt. Produkten levereras antingen via digital länk eller som digital fil från mig till köparen/dig. Köp av digitala produkter kan inte ångras efter köp.

Du/köparen ansvarar för att omgående meddela mig om du inte får tillgång till den produkt du har köpt eller upplever tekniska fel som beror på produkten. Du behöver kontrollera detta i anslutning till köpet. Exempelvis att du kan öppna, ladda ner eller spela filen, alternativt att du gjort försök att logga in på kursen när du ges tillgång till den.

Du behöver kunna ge mig den information som jag behöver för att lösa problemet. Med problem menas t.ex. att du inte kan logga in på kursportalen, att du inte får tillgång till befintligt material, inte kan se en video etc. Vid digital kurs måste du meddela mig problemet i god tid. Med god tid menas vad du kan förväntas ha hunnit med under kurstiden. Exempelvis kan du inte vänta med att rapportera tekniska fel från kursens början till efter att halva kurstiden har gått.

Vid felaktigheter från min sida har jag rätt att ges rimlig tid att åtgärda problemet. Jag avgör vad som är rimlig tid och arbetar alltid så skyndsamt som möjligt. Om jag anser det som nödvändig behöver du kunna visa mig problemet via videolänk.

Du kan inte få tillbaka några pengar eller kompenseras på något sätt om du inte har meddelat mig problem i god tid eller om du, oavsett skäl, har ändrat dig och vill inte använda produkten.

Force majeure eller omständigheter utanför säljarens makt

Om jag/säljaren måste ställa in en kurs, ändra ett kursupplägg eller inte kan leverera en köpt produkt av skäl som jag inte kan kontrollera och inte kunnat förutse, så kallad ”force majeure”, har du som köpare inte rätt att få tillbaka dina pengar för köpt produkt eller tjänst. Exempelvis naturkatastrofer, bränder, avbrott i internettrafik eller kommunikationsmedel, strejk, pandemi, allvarlig smittspridning och så vidare.

Om du inte använder en tjänst eller produkt, helt eller delvis och oavsett skäl, har du inte rätt att få tillbaka dina pengar eller kompenseras på något sätt. Exempelvis att du inte fullföljt en digital kurs inom angiven tid på grund av personliga skäl, saknar nödvändig teknisk utrustning, saknar internettjänst, inte har läst information som skickats dig och så vidare.

Hur du gör vid avbokning eller återbetalning

Om jag/köparen har bekräftat återbetalning är du/köparen skyldig att inkomma med följande information till mig för att kunna få en återbetalning.

Du behöver skriftligen meddela mig ort och datum, vilken tjänst det gäller, ditt fullständiga namn, postadress, din e-postadress samt ditt telefonnummer för swish-överföring. Uppgifterna skickas till dromfararen@gmail.com. Eventuella avdrag sker för extra kostnader.

Köparens ansvar

Du/köparen ansvarar för att kontakta eller komma till mig/säljaren på bokad tid (videosamtal/telefon/besök enligt skriftlig bekräftelse från mig) så jag kan fullfölja mitt åtagande till dig. Du ansvarar för att följa dessa villkor och att lämna de uppgifter jag behöver för att kunna fullfölja mitt åtagande till dig.

Du ansvarar för att tillhandahålla korrekta kontaktuppgifter samt att bevaka din post, e-post, telefon eller annan angiven kontaktväg så att du inte missar information från mig. Du har också ansvar att läsa informationen och att kontrollera att informationen inte sorteras bort som skräp eller spam

Du är skyldig att informera mig om sådant som kan tänkas påverka resultatet av en tjänst eller digital produkt. Du behöver exempelvis tänka på att resultatet kan påverkas negativt om du inte är ärlig om ditt problem eller om du inte är villig att ta ansvar för din förändring.

Du har ansvar att höra av dig om du behöver mer information i anslutning till tjänst eller produkt. Du har även ansvar för att omgående höra av dig till mig om problem uppstår på vägen, så att jag kan bedöma om det är möjligt och rimligt att möta dig i det utifrån dessa villkor.

Du ansvarar för att använda tidsbegränsad digital tjänst eller produkt inom angiven tidsram. Jag har ingen skyldighet att frångå dessa villkor eller kompensera dig för att du vill slippa ett köp eller inte har använt en tjänst eller produkt inom angiven tidsram.

Resultat och ansvar utifrån från vår kontakt

Mina produkter eller tjänster ersätter inte ditt egenansvar. Du ansvarar för dina val, ditt liv och din hälsa. Exempelvis att du söker vård eller annat stöd från andra utförare.

Ditt resultat beror på en mängd faktorer i ditt liv som jag inte kan ta ansvar för och som påverkar dig över tid. Om du anser att jag behöver ta hänsyn till särskilda omständigheter i ditt liv, har du en skyldighet att skyndsamt informera mig om det. Jag bedömer då min möjlighet att möta dig i det. Dina personliga omständigheter och din förmåga att tillgodogöra dig information, tjänst eller produkt kan alltså påverka resultatet på ett sätt som jag inte kan hållas ansvarig för.

Fråga dig själv; kan du ha ett öppet sinne och acceptera att du inte kommer att få alla svar genast? Att det är en process och kan ta tid samt kräva förändringar av dig? Kanske smärtsamma sådana? Helande innebär friktion och förändring. Att du tar ansvar för att göra de förändringar som krävs. Det är inte alltid en behaglig eller smärtfri resa. Det kan ta tid. Men det kan ge resultat du aldrig upplevt eller inte trodde möjligt.

Upphovsrätt

Produkter och tjänster som är skapade av mig i delar eller som helhet av en tjänst eller produkt är skyddade av upphovsrätt. Det är inte tillåtet att på något sätt spela in, kopiera, dela eller förmedla dem vidare. Det gäller även digitala produkter som du har fått som t.ex. digital fil eller på annat sätt tar del av via fysisk eller digital kurs.

Jag använder både egenproducerad material samt material från andra, som angetts som godkända att användas av mig och mitt användningsområde. Jag kan även tänkas använda mig av skyddat material från annan part som regleras av avtal.

Du /köparen har en skyldighet att informera dig om och följa gällande lagar och regler i området. Mitt råd är; spara, kopiera, lagra och dela aldrig något från mig som du inte getts skriftligt tillstånd till från mig. Du har inte heller tillåtelse att dela eller sprida materialet, även om du har fått rätten till en kopia av ett verk från mig eller gått en kurs hos mig. Jag anger skriftligen när det är tillåtet att dela material.

Rätten att tacka nej

Jag tar mig rätten att avvisa eller avsluta kontakten med vem jag vill. Det kan ske om jag anser att jag inte är rätt person att hjälpa dig, om jag misstänker att du är under påverkan av rusmedel, sjukdom (t.ex. vanföreställningar eller hallucinationer) eller andra omständigheter där jag upplever att det blir olämpligt eller riskfyllt för mig eller dig att arbeta med dig.

Jag kan avsluta kontakten om du inte fullföljer ditt ansvar enligt dessa villkor, om du hindrar mig från att fullfölja mitt åtagande t.ex. försvårar samarbetet, om du inte respekterar mina säkerhetskrav vid t.ex. sessioner, om har ett skadligt beteende gentemot mig eller om jag bedömer att du behöver hjälp som jag inte kan ge dig t.ex. sjukvård. Jag kan även avsluta kontakten om jag uppfattar att du inte vill eller kan ta ansvar för din egen del i arbetsprocessen vilket är nödvändigt för att kunna utföra det jag åtagit mig.